Všeobecné podmienky

Stav 11.07.2023

Preambula: Spoločnosť WAW Internethandels GmbH, Bundesstraße 66, 8740 Zeltweg, Rakúsko, zapísaná vo FB Krajinského súdu Leoben pod FN 438359x, zastúpená jediným oprávneným podpisujúcim konateľom Günterom Omerom, ďalej v texte tiež skrátene „Aquatec“, vyrába výrobky na fyzikálnu úpravu vody.

Spoločnosť Aquatec ponúka zmluvný výrobok pod názvom „Aquavital“ a pod špeciálnym názvom „Kalkmagnet mit Megaspinn“.

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi spoločnosťou Aquatec a zákazníkom.
 2. Dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti Aquatec až do úplného zaplatenia.
 3. Ak sú na splnenie objednávky potrebné dovozné, vývozné alebo iné úradné povolenia, ako aj povolenia alebo súhlasy tretích strán, je zákazník povinný zabezpečiť ich pre sám.
 4. Všetky lehoty, ktoré sú spojené s dodávkou/službou v súlade so zmluvou, začínajú plynúť v pracovný deň nasledujúci po ich uplynutí .
 5. Je dohodnuté, že miesto plnenia/dodania je zároveň miestom plnenia. Dodanie a poskytnutie služby je na náklady a riziko zákazníka.
 6. Ceny sa vždy uvádzajú v národnej mene miesta dodania/poskytnutia služby. Daň z obratu sa nemá uvádzať osobitne pre spotrebiteľov.
 7. Pre súkromných zákazníkov: Platba za predaný produkt musí byť uhradená na firemný účet spoločnosti Aquatec do 45 dní od začiatku skúšobnej prevádzky, pričom prvých 30 dní je skúšobná prevádzka zadarmo. Vrátenie v rámci tohto obdobia je možné kedykoľvek. Spoločnosť Aquatec poskytuje zľavu 3 % pri platbe do 14 dní od začiatku testu. Platby musia byť prijaté na účet spoločnosti Aquatec v stanovených termínoch, aby klient mohol čerpať výhody.
 8. Pre súkromných zákazníkov: Zákazník má právo vrátiť zmluvný výrobok spoločnosti Aquatec po dobu maximálne troch mesiacov odo dňa odovzdania. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce prijatie výrobku spoločnosťou Aquatec. Zákazník je zodpovedný za riadne vrátenie výrobku a nesie výhradnú zodpovednosť za náklady na registrované vrátenie. Spoločnosť Aquatec bude akceptovať iba platené vrátenia.
 9. Spoločnosť Aquatec ponúka zákazníkom 50-ročnú záruku na životnosť a funkčnosť svojich zmluvných produktov. Uplatňujú sa zákonné predpisy o zodpovednosti.
 10. V prípade sporu nie je zákazník oprávnený zadržať plnenie voči spoločnosti Aquatec alebo ho započítať s pohľadávkami akéhokoľvek druhu.
 11. Všetky záručné nároky, najmä tiež nároky na náhradu priamych alebo nepriamych škôd, tiež za škody spôsobené tretím osobám alebo za následné škody spôsobené na iných predmetoch alebo za ušlý zisk, sú vylúčené.
 12. Aby boli zmeny a doplnenia zmluvy účinné, musia byť vykonané písomne.
 13. Ak by niektoré z ustanovení obsiahnutých v týchto všeobecných podmienkach bolo neplatné, ostatné ustanovenia zostávajú v každom prípade platné. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré je najvhodnejšie na splnenie jeho účelu. 
 14. Graz je dohodnutý ako výlučné miesto súdnej právomoci.